I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Przetargi zobacz archiwum »

18 sierpnia 2011 22:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1

tel./fax: (0-24) 355-80-80

,

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.dabrowszczak.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100

 1. 1.       Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego”
 2. 2.        Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 3. 3.        Miejsce wykonania: Kutno  
 4. 4.         Opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.

 

 1. 5.       Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7
 2. 6.        Wielkość: poniżej 4.845.000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 18.11.2011 r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

 1. 1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

 W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej.

 

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3

 

 1. 2.      Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

 

a)      oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 5,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. 1.      W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

a)      oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 3,

b)      wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5;

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6.

d)      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 

 1. 2.      W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
  o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

a)         oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

b)         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

 

 1. 3.       W przypadku składania oferty przez wykonawców wy­stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI. ppkt. 1 lit. b) – winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie,  pozostałe warunki wskazane w pkt. VI ppkt.1 – mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

 

 1. 4.       Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. 5.       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający wymaga  wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 1.700,00 zł. (słownie: tysiąc siedemset zł)

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. 1.       Termin składania ofert: 05.09.2011  roku do godziny 900
 2. 2.       Miejsce: w siedzibie I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie w sekretariacie
 3. 3.       Otwarcie ofert: dnia 05.09.2011  roku o godz. 915

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotnie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

 1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)      w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu  ofertowego,

b)      w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie nakładczym -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym,

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:  18/08/2011

 

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 18/08/2011 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

„Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego”

 

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2011 22:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bogusław Chmielecki
Ilość wyświetleń: 1229
18 sierpnia 2011 22:19 (Bogusław Chmielecki) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl