I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Przetargi zobacz archiwum »

18 sierpnia 2011 22:22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sprawa nr: 1/2011

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający:                   I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie 

Adres Zamawiającego:    99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1 

tel./fax: (0-24) 355-80-80

 

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

 

TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. 1.       Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 4.845.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 2. 2.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)
 3. 3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)
 4. 4.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623)
 5. 5.       w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. 1.      Przedmiotem zamówienia jest:  „Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej w branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej.

 1. 2.         Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została opracowana na pełen zakres robót związanych z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem, natomiast przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej, i w tym zakresie należy ją rozpatrywać.

Zamawiający informuje, że z dokumentacji projektowej został wykonany remont sali gimnastycznej, korytarza – nr 11, pokoju wychowawców oraz  magazynu sprzętu.

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys nakładczy i dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca tego zakresu czyli jedynie remontu zaplecza.

 1. 3.       Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (wizji w terenie).

 

Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7

Roboty budowlane

 

 1. 4.       W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, kosztorysach nakładczych, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiału lub urządzenia, które one zastępują.

 

 

II. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: składania ofert częściowych, wariantowych.

                                         

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

IV.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.       Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

2.       Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 18.11.2011 r.

 

 1. V.     EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU
  DO OFERTY:

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

 

 1. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a)      w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu  ofertowego,

b)      w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i kosztorysie nakładczym -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym,

 

 

 

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

 

 1. 1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3

 

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

 W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej.

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3

 

 1. 2.      Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

 

a)      oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wg. załącznika nr 7,

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego
na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. VI:

 

 1. 1.      W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

a)      oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 3,

b)      wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5;

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6.

d)      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

 1. 2.      W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

a)   oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wg. załącznika nr 7,

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

 

 1. 3.       W przypadku składania oferty przez wykonawców wy­stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI. ppkt. 1 lit. b) – winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie,  pozostałe warunki wskazane w pkt. VI ppkt.1 – mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga!

W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie – zobligowani są załączyć powyżej wyszczególnione pełnomocnictwo

 

 1. 4.       Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

 

 1. 5.       Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. 6.       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

VIII.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

IX.         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

a)      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b)      Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

c)      Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

d)      Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

e)      Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b).

f)       W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

g)      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Zawadzki oraz Emilia Majchrzak, adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Dąbrowskiego 1;  tel.: (024) 355-80-81; (024) 355-80-80 w godz. 8:00-14.00

 

 1. 2.    Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:

a)      Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt. XII ppkt. 9 SIWZ.

b)      W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo,  Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnione przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. XII ppkt.9 oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XIII SIWZ.

 

X.       WADIUM:

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.700,00 zł. słownie: tysiąc siedemset złotych

Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 05.09.2011 roku, godz. 9:00

Wykonawca może wnieść wadium w:

a)      pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

 

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium:

- przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank PeKaO S.A. I O/Kutno 34 1240 3190 1111 0010 3140 2900 z dopiskiem „wadium - remont zaplecza sali gimnastycznej” (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu) 

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

lub

- w kasie która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 11:00.

 

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcę.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.

Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 11 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

XI.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

 1. 1.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.
 2. 2.       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. 3.       Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium
  na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

 1. 1.        OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).

b)      oryginał dokumentu wadialnego - oraz o ile jest to możliwe - kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.

c)      dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

d)      kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega, iż załączony do oferty kosztorys ofertowy nie będzie podlegał sprawdzeniu, wymagany jest jedynie w celu ewentualnego skorzystania z zapisów umownych tj. § 4 pkt. 2

 

 1. 2.    Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści
  z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 2. 3.    Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez Wykonawcę.
 3. 4.    Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.
 4. 5.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. 6.    Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.
 6. 7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.
 7. 8.    Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą
  i czytelną techniką.
 8. 9.    Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
  w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

10. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę

 

XIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. 1.       Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 2. 2.       Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:
 • NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:
 • ZAMAWIAJĄCY: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Dąbrowskiego 1
 • oferta w przetargu nieograniczonym na „Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku
  I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
 • nie otwierać przed: dniem 05.09.2011 r., godzina 9:15

 

 XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.  Oferty należy składać w siedzibie I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Dąbrowskiego 1, w sekretariacie, w terminie do dnia 05.09.2011   roku do godziny 9:00  .

2.  Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana.

3.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.

 

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Dąbrowskiego 1 w dniu 05.09.2011 roku
o godz. 9:15.

2.  Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:

a)       bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b)       podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny.

c)       informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. 1.      Sposób obliczenia ceny:

a)      Wykonawca wskazuje cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ tj. remont zaplecza sali gimnastycznej z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak i również uznane jako konieczne do wykonania przez wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy.

b)      Zamawiający żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego jedynie w celu ewentualnego wywiązania się z zapisów zawartych w  umowie § 4 pkt. 3.

c)      Wartość określona w druku „Oferta”, winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. 2.      Zamawiający informuje, iż nie będzie sprawdzał kosztorysu ofertowego, jest on wymagany jedynie w celu ewentualnego skorzystania z zapisów umownych tj. § 4 pkt. 2
 2. 3.      Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

 1. 4.      Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

XVII. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

 1. 1.       Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. 2.       Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,
 3. 3.       Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.
 4. 4.       Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane.
 5. 5.       Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. 1.       Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
 2. 2.       W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

 Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

 

                                                Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x  100 %

                                               Cena badanej oferty

 

 1. 3.       W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. 4.       Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. 5.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
  w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 1. 1.       Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 2. 2.       Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 3. 3.      Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy dostarczenie:

a)        dokumentów stwierdzających, że wykazane w ofercie osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacje w zakresie wentylacji i elektryczne (kserokopia uprawnień) oraz, że są wpisani na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopie aktualnego zaświadczenia)

b)        kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  – załącznik nr  8 do niniejszej specyfikacji.

 

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówień publicznych
 2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest poniżej 4.845.000 EURO.

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1   -  formularz oferty,

Załącznik nr 2   - kosztorysy nakładcze dotyczące remontu zaplecza sali gimnastycznej,

Załącznik nr 3   -  oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1

Załącznik nr 4   -  oświadczenie wykonawcy zg.  art. 24 ust. 1,

Załącznik nr 5   -  wykaz  wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 6   -  wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,

Załącznik nr 7   - oświadczenie,

Załącznik nr 8   -  projekt umowy.

Załącznik nr 9   - dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 10  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

 

Kutno, dnia 17.08.2011 rok             

 

 

Z A T W I E R D Z A M:

 

DYREKTOR  LICEUM

  Przemysław Zawadzki

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do SIWZ

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

 

 

OFERTA

z dnia …………………..

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

telefon ................................ fax ............................... e-mail: ........................@.............................

 

NIP nr ...............................................................   REGON ...........................................................

 

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..............................................................................................

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*
nr: ............................... z dnia ..................................

*niepotrzebne skreślić

 

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie zadania pn. Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego.

 

za kwotę ryczałtową:

 

netto ...................................... (słownie: .....................................................................................

 

..........................................................................................................................................................)

 

podatek VAT – 23 %: ........................................ zł 

 

co stanowi kwotę brutto ...................................... (słownie: ..................................................... .................................................................................................................................................),

II.

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do dnia 18.11.2011 r.

 

III.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy / nie powierzy* podwykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

IV.

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.

Udzielam rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 3 lat.

Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

 

VII.

Wadium w wysokości 1.700,00 złotych  zostało  złożone  w formie: .......................................................................................................................

VIII.

 1. 1.    Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego  znajdujące się na placu budowy.
 2. 2.    Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od następstw  i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.
 3. 3.    Oświadczam, że zapoznałem się z terenem budowy, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

IX.

 

Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.

 

 

...........................................................

(miejscowość, data)

 

.............................................

                          (pieczątki imienne i podpisy )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do SIWZ

 

 

 

 

Kosztorysy nakładcze

dotyczące remontu zaplecza sali gimnastycznej

w branży: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej

 


Załącznik nr 3

do SIWZ

 

 

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące:

 

 1. 1.       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

 1. 2.       Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

 1. 3.       Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

 

 1. 4.       Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

.............................................                                                           .......................................................

          (Miejscowość i data)                                                     (Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do SIWZ

 

 

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż jest brak podstaw do wykluczenia:

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

                                   /nazwa i adres wykonawcy/

 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

.............................................                                                           .......................................................

          (Miejscowość i data)                                                                 (Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do SIWZ

 

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5-CIU LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Lp.

Opis zamówienia, miejsce wykonania

Nazwa zamawiającego

Wartość

w pln

Termin wykonania

Nr str. oferty na której wskazano dokument potwierdzający należyte  wykonanie usługi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, że:

-          polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zamówienia te zostały wymienione w niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji wykonania zamówienia*

-          posiada wiedzę i doświadczenie ponieważ wykonał zamówienia wykazane w niniejszym załączniku*

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

……………………………….

Miejscowość/data

..........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do SIWZ

 

Nazwa i adres Wykonawcy .......................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

 

WYKAZ OSÓB,  KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja (rola) w realizacji zamówienia

Lata doświadczenia

wykształcenie

Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji

Podstawa do dysponowania

osobami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam/my, że w/w osoba/y będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają  wymagane uprawnienia.

 

 

 

....................................................

Miejscowość/data

..........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

do SIWZ

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE*

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

 

 

* dotyczy osób fizycznych

 

 

 

 

.............................................                                                                    .......................................................

(Miejscowość i data)                                                               /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

 

 

 

projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa Nr ........

 

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy:

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Dąbrowskiego 1 reprezentowaną przez:

 

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

 

zwaną w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

 

a

................................................................................................................................................................ z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną do

Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......................., ..................... Wydział ................. KRS, pod Nr KRS ..............................., o kapitale zakładowym ................................... zł.

lub

Panem /Panią ................................ zam. ............................... (adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod firmą ................................. (nazwa), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM/UG w ..................... pod numer ....................,

 

REGON ................................, NIP .................................,

 

reprezentowanym przez:

 

 1. 1.      .........................................................................................................................................................

 

2. ............................................................................................................................................................

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

 

§ 1.

 1. 1.    Zgodnie z przeprowadzonym postępowanie przetargowym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Remont zaplecza sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego.
 2. 2.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej w branży budowlanej, elektrycznej i instalacji wentylacji.

 

 1. 3.    Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została opracowana na pełen zakres robót związanych z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem, natomiast przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej i w tym zakresie należy ją rozpatrywać.

 

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy :

a)      rozpoczęcie robót -   po podpisaniu umowy.

b)      zakończenie robót – do dnia 18.11.2011 roku

 

§ 3.

Do obowiązków wykonawcy należy:

 1. 1.    Protokolarne przejęcie od zamawiającego terenu budowy.
 2. 2.    Organizacja zaplecza budowy oraz ponoszenie kosztów z tym związanych,
 3. 3.    Wykonania oznakowania terenu budowy.
 4. 4.    Ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. 5.    Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
 6. 6.    Prowadzenia dokumentacji budowy.
 7. 7.    Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.
 8. 8.    Realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,
 9. 9.    Zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

10.Przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

11.Przestrzeganie przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

12.Utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu.

13.Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu.

14.Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

15.Doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po zakończeniu robót.

16.Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości.

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. 1.    Przekazanie terenu budowy.
 2. 2.    Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
 3. 3.    Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
 4. 4.    Zapłata wynagrodzenia.

§ 4.

 

 1. 1.      Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

 

netto .................................. słownie:.....................................................................................................

plus podatek VAT – 23 % tj. .................................... zł. co stanowi wartość:

brutto .................................. słownie:.....................................................................................................

2)      Kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu umowy (remont zaplecza sali gimnastycznej) z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również uznane jako konieczne do wykonania przez wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy.

3)      Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót.

 

 

 

 

§ 5.

1.Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie– inspektor nadzoru: ....................................................................................................................

2.Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie:

a) .................................................................................. – branża budowlana

b) …………………………………………………….. – branża elektryczna

c) …………………………………………………….. – branża instalacyjna

Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcję Kierownika robót posiadają wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 6.

 

 1. 1.    Odbiór robót zanikowych:

a)      wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych,  wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiającego.

b)      zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy.

 

 1. 2.    Protokół odbioru końcowego:

a)         wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.:

 • protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
 • dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
 • protokóły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacja powykonawcza,

b)         zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

c)         w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru

d)         zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru

e)         protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

 1. 3.    Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a)      jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

b)      jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c)      wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

d)      zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.

 

 

 

§ 7.

 1. 1.       Zamawiający naliczał będzie kary umowne:

a)         za niedotrzymanie z winy Wykonawcy - terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 500,00 PLN  (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.

b)         za niedotrzymanie z winy Wykonawcy terminu wyznaczonego na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 400,00 PLN  (czterysta złotych) za każdy dzień zwłoki.

 1. 2.       W przypadku bezzasadnego odstąpienia od  niniejszej umowy, strona odstępująca  zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania.
 2. 3.       W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę z jego winy  zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany  do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

 

§ 8.

 1. 1.    Wykonawca wystawi fakturę końcową, płatność faktury – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego.
  1. 2.       Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru końcowego umowy.
  2. 3.       Należność wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

§ 9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zakres robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy na okres 36-ciu  miesięcy.

Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

 

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 11.

 1. 1.       Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony.
 2. 2.       Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, organem rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 12.

Integralną częścią umowy  jest:

 • Oferta  – załącznik nr 1

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Nadzór Inwestorski i 1egz. dla Wykonawcy.

 

Zamawiający:                                                                                    Wykonawca:

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2011 22:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bogusław Chmielecki
Ilość wyświetleń: 1115
19 sierpnia 2011 12:10 (Bogusław Chmielecki) - Dodanie załącznika [branza_budowlana.rar] do dokumentu.
18 sierpnia 2011 22:35 (Bogusław Chmielecki) - Dodanie załącznika [rysunki.rar] do dokumentu.
18 sierpnia 2011 22:33 (Bogusław Chmielecki) - Dodanie załącznika [kosztorysy_nakladcze.rar] do dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl